Ny sluttbrukeravtale

Fra 1. mars 2018 gjelder en ny sluttbrukeravtale. Du kan lese mer om hva som er nytt på aktueltsiden.

Eksisterende sluttbrukeravtale

Følgende avtale gjelder frem til 1. mars 2018:

§1 Avtalen gjelder mellom Unit4 AS og den som har registrert seg som bruker (Brukeren heretter) på nettstedet www.SendRegning.no.

§2 Avtalen gjelder bruk av de tjenestene som til enhver tid tilbys på www.SendRegning.no.

§3 Avtalen er inngått og bindende for begge parter fra det tidspunkt hvor Brukeren har klikket "Ja, jeg godtar sluttbrukeravtalen" på www.SendRegning.no.

§4 www.SendRegning.no er en nettside der Brukeren kan få utført diverse tjenester i forbindelse med utstedelse og oppfølging av regninger.

§5 Alle opplysninger som registreres av Brukeren tilhører Brukeren og kan ikke benyttes til annet enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller. Det er Brukeren som utsteder regningene. Unit4 AS sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som til enhver tid tilbys på www.SendRegning.no, og som Brukeren ber om å få utført.

§6 Brukeren er ansvarlig for at regninger som sendes gjelder lovlige krav.

§7 Unit4 AS plikter å oppbevare alle registrerte opplysninger på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Regninger sendt via www.SendRegning.no blir lagret i ti år etter regnskapsårets slutt. Vedlegg som er lastet opp til www.SendRegning.no blir etter avtale med Amazon lagret i deres nettsky. Vedlegg vil bli lagret i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Unit4 AS er imidlertid ikke ansvarlig for Brukerens data, herunder vedlegg, som går tapt i Amazons lagringsløsning.

§8 Unit4 AS kan ikke bruke de registrerte opplysningene til andre ting enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller samt oppgaver som har med dette å gjøre.

§9 Unit4 AS har rett til å stenge brukerkontoen ved manglende betaling fra Brukeren. Når Brukeren eventuelt har gjort opp sitt mellomværende med Unit4 AS skal kontoen åpnes igjen. Ved vesentlig betalingsmislighold har Unit4 AS rett til å heve Avtalen og stenge Brukerens brukerkonto permanent.

§10 Unit4 AS har ikke ansvar for e-poster som ikke kommer frem på grunn av at mottakende e-postkonto ikke eksisterer, ikke fungerer, filtrerer bort e-posten som søppelpost og lignende.

§11 Hvis e-post til Brukeren ikke kan leveres pga. feil i Brukerens e-postsystem, har Unit4 AS rett til å stenge kontoen.

§12 Ved misbruk som for eksempel utstedelse av regninger i strid med gjeldende lover og regler kan Unit4 AS stenge kontoen umiddelbart, og heve Avtalen.

§13 Brukeren skal gjøre nødvendige tiltak for å forhindre at skadelig programvare blir lastet opp til www.SendRegning.no, f.eks. sammen med Brukerens opplasting av vedlegg. For det tilfellet at skadelig programvare blir lastet opp av Brukeren, skal Brukeren være ansvarlig for konsekvensene av dette. Dette gjelder både overfor Unit4 AS, samt mottakere av vedlegget som Brukeren har forespurt utsendelse til. Eventuelle krav mot Unit4 AS fra mottakere av vedlegget, som følger slik skadelig programvare, skal dekkes av Brukeren. Ved Brukerens opplasting av skadelig programvare kan SendRegning stenge kontoen umiddelbart. Dersom slik opplasting skyldes uaktsomme eller forsettlige handlinger anses dette som vesentlig mislighold av Avtalen og SendRegning kan heve avtalen og stenge kontoen permanent.

§14 Unit4 AS har ikke ansvar for at regninger og purregebyr utstedt av Brukeren blir betalt.

§15 Unit4 AS fakturerer Brukeren etterskuddsvis per måned i henhold til de priser som er angitt på www.SendRegning.no. Prisene kan endres med en måneds varsel. Prisendringene varsles på www.SendRegning.no.

§16 Unit4 AS kan fortløpende endre vilkårene i denne Avtalen. Slike endringer skal varsles en måned før endringene trer i kraft. Varslingen foretas på www.SendRegning.no. Dersom Brukeren ikke er villig til å godta de endrede avtalebetingelsene, kan Brukeren si opp Avtalen med Unit4 AS. økonomiske mellomværende vil imidlertid bestå inntil disse er gjort opp. Endringer i Avtalen publiseres på www.SendRegning.no.

§17 Brukeren har ikke rett til å overdra sin brukerkonto til andre uten at dette er godkjent av Unit4 AS.

§18 Unit4 AS har rett til å overdra Avtalen og kundeforholdet til andre selskaper. Ved eventuelt oppkjøp, fusjon eller fisjon overdras Avtalen og kundeforholdet til den virksomheten som driver tjenestene videre.

§19 Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger:

  • Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatning i avtaleforhold.
  • Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke.
  • Erstatningskravet kan ikke overstige det samlede årlige vederlag etter Avtalen.

Ansvarsbegrensningene i pkt. b og c gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

§20 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne Avtalen, kan den annen part, etter å ha gitt parten skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Stenging av konto regnes ikke som heving av Avtalen.

§21 Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Unit4 AS’ kontroll, suspenderes pliktene i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

§22 Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som verneting.